Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

O nowej ewangelizacji - Bp. Dajczak

Wypowiedź Bp. E. Dajczaka nt. nowej ewangelizacji do księży zebranych na konferencji dla duchowieństwa w Łodzi - styczeń 2013r.

Nowej ewangelizacji poświęcone były tegoroczne jesienne konferencje rejonowe księży z terenu archidiecezji łódzkiej. Ich głównym mówcą był bp Edward Dajczak, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski. Bp Dajczak podzielił się z łódzkimi kapłanami swoimi doświadczeniami związanymi z pracą na terenie misyjnym. Obie archidiecezje - łódzka i koszalińsko-kołobrzeska mają bowiem podobne problemy związane z religijnością ich mieszkańców.

Bierzmowanie dorosłych

Ksiądz Arcybiskup Marian Gołebiewski utworzył dnia 15 stycznia 2013r Centralny Ośrodek Przygotowania Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania w Archidieceji Wrocławskiej i ustanowił jego siedzibę w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. katedralnej 4 we Wrocławiu.

 • Przygotowania odbywają się raz w tygodniu przez okres 13 tygodni, w niedzielę o godz. 19.00. Dodatkowym i obowiązkowym elementem przygotowań jest udział w dniu skupienia podczas trwania kursu w wybraną sobotę  (g. 16.00 - 20.00).

 • Spotkania odbywają się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, w kościele śś. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Katedralna 4, we Wrocławiu

 • Czas trwania jednego spotkania: ok. 2 h,

 • Przygotowanie jest prowadzone dla osób mających ukończone minimum 19 lat (po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej)

 • Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną przez wypełnienie FORMULARZA Do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej potrzebne będą dane z aktu chrztu. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.

 • Potrzebne dokumenty (Akt Chrztu św. oraz SKIEROWANIE na przygotowanie od ks. Proboszcza parafii zamieszkania) i opłatę za udział w wysokości 50 zł należy dostarczyć na pierwsze spotkanie. Prosimy nie dzwonić.

 • Załączniki: komunikat o utworzeniuregulaminskierowanie

Nowa Ewangelizacja w dokumentach Kościoła

Katolickie Stowarzyszenie „Szkoła Nowej Ewangelizacji śś. Apostołów Piotra i Pawła”we Wrocławiu

Aneks do statutu

1. Dokumenty Kościoła na temat apostolstwa świeckich i nowej ewangelizacji
a. Dekret „Ad gentes divinitius”, Sobór Watykański II,
b. Adhortacja Apostolska „Evangelii Nuntiandi”, Paweł VI,
c. Adhortacja Apostolska „Chrstifideles Laici”, Jan Paweł II,
d. Encyklika „Redemptoris Missio”, Jan Paweł II,
e. List apostolski „Tertio Millenio Adveniente”, Jan Paweł II,
f. List apostolski „Novo Millenio Ineunte”, Jan Paweł II.


2. Magisterium Kościoła o nowej ewangelizacji - synteza nauczania (na podstawie opracowania: ks. Dr Waldemar Szlachetka, Poznań 2008),

 Papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi” wskazał, że ewangelizacja to „zanoszenie Dobrej Nowiny do wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyła z nich nową ludzkość” (EN 18).
 Ojciec Święty Jan Paweł II wskazuje, że misja Chrystusa, która została powierzona Kościołowi, nie została jeszcze zakończona. Wprost przeciwnie, tak naprawdę jest dopiero u jego początku. Dlatego w jej służbie trzeba zaangażować wszystkie siły. „Mam wrażenie, że nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i misje wśród narodów. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może się uchylić od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludziom”. (RM 3)
 Jan Paweł II na spotkaniu „ad limina” z Biskupami Polski powiedział, że niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Dzisiaj można mówić o „nowej epoce zrzeszeń w Kościele”1. Jest to nowy powiew Ducha Świętego w naszych czasach, na który trzeba się z wdzięcznością i nadzieją szeroko
otworzyć” (Jan Paweł II: Ad limina do Biskupów Polskich).
 W encyklice Redemptoris Misio 33 Jan Paweł II wskazuje najwyraźniej na nową ewangelizację jako jedną ze skrzydeł działalności Kościoła.

Misja Kościoła -> misje czyli "misja ad gentes" (w ścisłym sensie na teranach niechrześcijańskich),
                      -> „nowa ewangelizacja” albo „re-ewangelizacja” (na teranch gdzie chrzescijaństwo przeżywa kryzys),
                      -> Działalność duszpasterska (tam gdzie są i działają wspolnoty kościelne).

 Tak więc misja Chrystusa, która została powierzona Kościołowi, nie została ukończona. Wprost przeciwnie, tak naprawdę jest to dopiero początek i potrzeba zaangażowania w tę służbę wszelkich możliwych środków, jakimi Kościół dysponuje, z wykorzystaniem także osiągnięć współczesnej nauki i techniki. „Mam wrażenie, że nadszedł moment zaangażowania wszelkich kościelnych sił w nową ewangelizację i misje wśród narodów. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może się uchylić od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludziom” (RM 3). Słowa te są jednoznaczne i bardzo radykalne, tak jak potrzebny jest radykalizm w ewangelizacji. Już wcześniej o takim radykalizmie pisał Paweł VI w Adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi: „nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym
posłannictwem Kościoła [...]. Kościół jest dla ewangelizacji” (EN 14), a w jego centrum stoi Żywa Ewangelia – Jezus Chrystus. Różne dokumenty soborowe poruszają tematykę misyjną. 

Kościół, jak cały świat, stał się po Soborze areną wielkich zmian.

„Nowość” ewangelizacji -> Nowa ewangelizacja -> Nowa w zapale Nowa w metodach -> Nowa w swym wyrazie -> Ta  sama Ewangelia

 Paweł VI podaje trzy grupy ludzi, które swą troską winna objąć ewangelizacja: osoby, które nie znają Ewangelii, chrześcijanie o słabnącej wierze oraz ci, którzy nie są już chrześcijanami, ponieważ nie żyją zgodnie z Ewangelią. Pierwsze głoszenie Jezusa Chrystusa, zwane często „preewangelizacją”, to głoszenie Chrystusa, które kieruje się przede wszystkim do tych, którzy nigdy nie słyszeli o Dobrej Nowinie (por. EN 51). Drugą kategorię stanowią osoby odchodzące od wiary i Kościoła ze względu na szerzący się sekularyzm, który prowadzi do pomijania Boga w życiu człowieka, a nawet do Jego zaprzeczania. Pojawiają się nowe rodzaje
ateizmu – antropocentryczny, nie tyle abstrakcyjny i metafizyczny, ile programowy, pragmatyczny i wojujący. Wraz z tym sekularyzmem propaguje się w różnych postaciach cywilizację konsumpcyjną, tj. hedonizm podniesiony do rangi najwyższego dobra, wolę władzy i panowania oraz różnego typu dyskryminacje (por. EN 55). Trzecią kategorię stanowią niepraktykujący, którzy wyraźnie nie wyrzekli się swojego chrztu, ale pozostają na marginesie Kościoła i nie żyją według praw wiary. „Ateiści i niewierzący z jednej strony, a niepraktykujący z drugiej stwarzają poważną przeszkodę dla ewangelizacji. Pierwsi dlatego, że w pewien sposób odrzucają wiarę, nie są zdatni do przyjęcia nowego porządku i nowego znaczenia świata (...). Drudzy dlatego, że są obojętni, zajmują stanowisko poniekąd wrogie, właściwe tym, którzy myślą, że najlepiej wiedzą, jak ułożyć swoje sprawy, którzy twierdzą, że wszystko rozumieją, wszystkiego doświadczyli i nic im nie pozostaje już do wierzenia”(EN 56).

3. W adhortacji "Christifideles Laici"
 Kapłaństwo hierarchiczne wspierane jest tu na ziemi nieustannie poprzez kapłaństwo powszechne świeckich. Także oni uczestniczą w potrójnej funkcji Chrystusa. „Jako uczestnicy funkcji Chrystusa – Kapłana, Proroka i Króla, mają świeccy swój czynny udział w życiu działalności Kościoła. (...) Czerpiąc siły z czynnego udziału w życiu liturgicznym swojej wspólnoty, gorliwie uczestniczą w jej pracach apostolskich; pociągają do Kościoła ludzi trzymających się może z daleka od niego; współpracują usilnie w głoszeniu Słowa Bożego, zwłaszcza przez katechizację, oddając na usługi Kościoła swoją wiedzę fachową, usprawniają pracę duszpasterską, a także zarządzają dobrami kościelnymi” (CL 33). 
 Udział świeckich w potrójnej misji Chrystusa, dzięki ewangelizacji, umożliwia budowanie Kościoła jako wspólnoty wiary „wyznawanej przez przyjęcie Słowa Bożego, sprawowanej w sakramentach i przeżywanej w miłości” (CL 33). Nowa ewangelizacja adresowana jest do całych grup społecznych, które żyją w różnych sytuacjach, środowiskach i kulturach, by i tam ukształtować dojrzałe wspólnoty kościelne. Zaangażowanie świeckich w tworzenie tego typu wspólnot nie ma się wyrażać tylko w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa, ale również przez „podejmowanie działań misyjnych wobec tych, którzy jeszcze nie wierzą, lub którzy nie żyją według wiary otrzymanej wraz z chrztem” (CL 34).

Kalendarz kursów SE

Plan kursów Szkoły Ewangelizacji na rok 2022

 

(informacja nt. zapisów na dole strony - proszę się zapoznać)

opis kursów SESA I etapu

 

 

9-13 listopada: JANSESA

 

jan  Miejsce kursu: Dolny Śląsk, ośrodek ustalany
  Dla kogo: dla osób po kursach Nowe Życie i Emaus
  Forma kursu: wyjazdowy, z noclegiem i wyżywieniem
  Koszt: ustalany:-)
  Szczegóły i zapisy: tutaj

 


 

ZA NAMI

2022

 

 

23-25 czerwca: EMAUSSESA

 

emaus  Miejsce kursu: Wrocław - Leśnica
  Dla kogo: dla wszystkich pełnoletnich:)
  Forma kursu: stacjonarny, bez noclegu i z częściowym wyżywieniem
  Koszt: 90 zł

 

 

 

1-3 kwietnia: NOWE ŻYCIESESA

 

Nowe Życie  Miejsce kursu: Długołęka
  Dla kogo: dla wszystkich pełnoletnich:)
  Forma kursu: stacjonarny, bez noclegu i z częściowym wyżywieniem
  Koszt: 90zł

 

  Szczegóły i zapisy: tutaj
 

 

 

11-13 luty: BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE SESA

 

Blogoslawienie  Miejsce kursu: Żary
  Dla kogo: dla osób po co najmniej 4 kursach I etapu
  Forma kursu: wyjazdowy, z noclegiem i wyżywieniem
  Zapisy zamknięte

 

 

 

18-20 marca: NOWE ŻYCIESESA

 

Nowe Życie Miejsce kursu: Wrocław, Katedralna
  Dla kogo: dla wszystkich pełnoletnich:)
  Forma kursu: stacjonarny, bez noclegu i z częściowym wyżywieniem
  Koszt: 70zł

 

  Szczegóły i zapisy: tutaj
 

 

 

2021

 

18-20 czerwca: NOWE ŻYCIESESA  

 

Nowe Życie 

  Miejsce kursu: Marcinkowice
  Dla kogo: dla wszystkich pełnoletnich:)
  Forma kursu: stacjonarny, bez noclegu i z częściowym wyżywieniem
 

 

 

 

 

1 - 4 lipca: HISTORIA ZBAWIENIASESA

 

 Historia zbawieniaMiejsce kursu: Głębowice
  Dla kogo: dla osób po kursach Nowe Życie, Emaus i Jan
  Forma kursu: wyjazdowy, z noclegiem i wyżywieniem
 

 


 

 

 

 

21-26 września: NOWE ŻYCIESESA

 

Nowe Życie    Miejsce kursu: Wrocław - Leśnica
  Dla kogo: dla wszystkich pełnoletnich:)
  Forma kursu: stacjonarny, bez noclegu i z częściowym wyżywieniem
  Koszt: 50zł

 

   
 

 


 

 

8-10 października: EMAUSSESA

 

 

 

emaus  Miejsce kursu: Międzylesie
  Dla kogo: dla wszystkich pełnoletnich:)
  Forma kursu: wyjazdowy, z noclegiem i wyżywieniem
  Koszt: 50 zł

 

 

 

 

 

22-24 października: JAKUB

 

 jakub

 

  Miejsce kursu: Wrocław
  Dla kogo: dla wszystkich pełnoletnich mężczyzn,
  Forma kursu: stacjonarny, bez noclegu i z częściowym wyżywieniem
  Koszt: 50zł
  

  

 

 

 

2020

 

 

9-11 października: BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE SESA

Blogoslawienie  Miejsce kursu: Garnierówka, Głębowice
  Dla kogo: dla osób po co najmniej 4 kursach I etapu
  Forma kursu: wyjazdowy, z noclegiem i wyżywieniem
  Koszt: 220zł

 

 

 

 

25-27 września: Nowa Pięćdzisiątnica SESA

nowa piecdziesiatnica

 

  Miejsce kursu: Wrocław - Leśnica
  Dla kogo: dla osób pełnoletnich,
                  po podstawowym doświadczeniu życia duchowego
                  (np. kurs Alfa, seminarium odnowy wiary, kurs Nowe Życie)
  Forma kursu: stacjonarny, bez noclegu i z częściowym wyżywieniem
  Koszt: 50zł 

 

 

26-28 czerwca: NOWE ŻYCIESESA

 

Nowe Życie 

 

  Miejsce kursu: Żerniki Wrocławskie
  Dla kogo: dla wszystkich pełnoletnich:)
  Forma kursu: stacjonarny, bez noclegu i z częściowym wyżywieniem
  Koszt: 50zł
 

 
 

6-8 marca: NOWE ŻYCIESESA

 

Nowe Życie 

  Miejsce kursu: Wrocław - Kuźniki, parafia św. Andrzeja Boboli
  Dla kogo: dla wszystkich pełnoletnich:)
  Forma kursu: stacjonarny, bez noclegu i z częściowym wyżywieniem
  Koszt: 50zł

 

 

 

   

  2019

 

 

29 listopada - 1 grudnia: NOWE ŻYCIESESA

 

Nowe Życie 

  Miejsce kursu: Wrocław
  Dla kogo: dla wszystkich pełnoletnich:)
  Forma kursu: stacjonarny, bez noclegu i z częściowym wyżywieniem
  Koszt: 50zł

 

 

 

 

8-12 listopada: JANSESA

 

jan  Miejsce kursu: Gostyń
  Dla kogo: dla osób po kursach Nowe Życie i Emaus
  Forma kursu: wyjazdowy, z noclegiem i wyżywieniem
  Koszt: 290zł 

 

Kurs prowadzimy razem ze Szkołami Ewangelizacji z Leszna , Gostynia, Kalisza i Opola

  27-29 września: NOWE ŻYCIESESA

 

Nowe Życie 

   Miejsce kursu: Wrocław
  Dla kogo: dla wszystkich pełnoletnich:)
  Forma kursu: stacjonarny, bez noclegu i z częściowym wyżywieniem
  Koszt: 50zł

 

 

 11 - 14 lipca: MOJŻESZSESA


mojesz-sne  Miejsce kursu: Strzegom
  Dla kogo: dla osób po kursach Nowe Życie, Emaus i Jan
  Forma kursu: wyjazdowy, z noclegiem i wyżywieniem
  Koszt: 260 zł
  Rozpoczęcie kursu: czwartek około godziny 13:00

 

 Kurs prowadzimy razem ze Szkołami Ewangelizacji Leszna i Opola

 
 

1 - 4 maja: HISTORIA ZBAWIENIASESA

 

Historia zbawienia  Miejsce kursu:
  Dla kogo: dla osób po kursach Nowe Życie, Emaus i Jan
  Forma kursu: wyjazdowy, z noclegiem i wyżywieniem
  Koszt: 250zł 

 

 


  Kurs prowadzimy razem ze Szkołami Ewangelizacji z Leszna , Gostynia, Kalisza i Opola

 

 

31 maja - 2 czerwca: EMAUSSESA

 

emaus  Miejsce kursu: Strzegom
  Dla kogo: dla wszystkich pełnoletnich:)
  Forma kursu: wyjazdowy, z noclegiem i wyżywieniem
  Koszt: 160 zł

 

 

    

22-24 marca: NOWE ŻYCIESESA

 

Nowe Życie  


  Miejsce kursu: Wrocław
  Dla kogo: dla wszystkich pełnoletnich:)
  Forma kursu: stacjonarny, bez noclegu i z częściowym wyżywieniem
  Koszt: 50zł

 

 

 


 

INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW

• Aby zapisać się na kurs wypełnij formularz zapisów (aktywne formularze z prawej strony informacji o kursie).
• Warunkiem przyjęcia na kurs jest wpłata zaliczki w kwocie 20 zł dla kursów bez noclegów i 50zł dla kursów z noclegami; W wypadku kursów prowadzonych tylko przez naszą wspólnotę zaliczkę z dopiskiem nazwy kursu należy wpłać na konto:

PRYWATNE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WIERNYCH
"SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI ŚŚ. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA" WE WROCŁAWIU
ul. Katedralna 4
50-328 Wrocław
nr konta: 02203000451110000002438940 bank BGŻ S.A.

  UWAGA: Zaliczkę na kursy prowadzone wspólnie z innymi wspólnotami należy wpłacać na konto podane bezpośrednio przy informacji o danym kursie

• Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na kurs będzie mail z informacją, który otrzymasz w przeciągu tygodnia od zapisu; Maile ze Szkoły często trafiają do spamu, jeżeli nie będzie informacji zwrotnej prosimy o sprawdzenie folderu spam;
• Rozpoczęcie każdego kursu – godz. 18.30 (recepcja od 17.30), zakończenie – ok.godz. 14.00 (chyba, że zaznaczono inaczej).
• W razie rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi.
• Jeśli potrzebujesz więcej informacji możesz do nas napisać: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

• Twoje dane są bezpieczne, przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.

 

ZABIERZ ZE SOBĄ

• Pismo Święte, notatnik, lekarstwa, które są ci potrzebne (na kursy wyjazdowe także obuwie zmienne).

Podkategorie

 • Aktualności SNE
 • Czym jest SNE?
 • Kursy SNE

  Program formacyjny Szkół Nowej Ewangelizacji działających w ramach SESA (Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja) oparty jest na założeniach programu PePSI:

  • Permanentnie
  • Progresywnie
  • Systematycznie
  • Integralnie

  Składa się z trzech stopni formacji:

  • Ewangelizacji
  • Formacji ewangelizatorów
  • Formacji formatorów ewangelizatorów

  oraz dwóch kursów formujących ekipy.

   

   

 • Roczna Szkoła Formacji
 • Świadectwa

  Poniżej zamieszczono świadectwa osób uczestniczących w kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji śś. Piotra i Pawła. Oprócz uczestników kursów, dodano również grupę świadectw osób ze wspólnoty Dom na Skale.


   

 • Archiwum SNE